VND

Tính toán gốc và phí

{{ numeral(amount_received + amount_fee).format('0,0') }}
Số tiền thực nhận {{ numeral(amount_received).format('0,0') }}
Bảo hiểm {{ numeral(loan.insurrance_fee).format('0,0') }}
Phí thẩm định {{ numeral(loan.evaluation_fee).format('0,0') }}
Phí thu ban đầu {{ numeral(loan.init_fee).format('0,0') }}
Phí thu xếp vốn {{ numeral(loan.arrangement_fee).format('0,0') }}
Phí quản lý {{ numeral(loan.management_fee).format('0,0') }}
Thời gian vay {{ loan.months }} tháng
Trả gốc và lãi theo Tháng
Lợi tức {{ loan.interest_rate }}%/năm
Phương pháp tính Trả đều gốc và lãi